Meeting and Services

บริการจัดงานแต่งงานแบบไทยๆ ราคามิตรภาพ และบริการจัดเลี้ยง อาหาร และจัดประชุมจำนวนแขก 10 – 30 คน

meeting_room_ayarasparesort8

meeting_room_ayarasparesort7

meeting_room_ayarasparesort6

meeting_room_ayarasparesort4

meeting_room_ayarasparesort5

meeting_room_ayarasparesort3

meeting_room_ayarasparesort2

meeting_room_ayarasparesort1

meeting_room_ayarasparesort9